• دانش آموخته امیرکبیر
  • استاد دانشگاه
  • شرکت عصر نقره ای
  • پروژه کارشناسی ارشد
  • مهندس نرم افزار